نما تأمین چیست؟


نما تأمین ، سامانه نظرسنجی مرتبط با تأمین اجتماعی استان اصفهان است که با توجه به اهمیت تکریم ارباب رجوع و به منظور نظارت بر عملکرد و رفتار کارمندان سازمان طراحی و تولید گردیده است. در این سامانه برای سهولت در تصمیم گیری بر مبنای داده های دریافت شده انواع گزارشات و نمودارهای مورد نظر جهت بررسی قرار داده شده است.

ورود به پنل مدیریت


"داده های خام را به تصمیم های اثربخش تبدیل کنید"نمودار آنلاین

جهت بررسی آنلاین مجموع امتیاز نظرسنجی مردمی کل شعب و همچنین تعداد پیام های دریافتی کل شعب بصورت موازی مورد استفاده قرار می گیرد.


نمودار رشد

جهت بررسی میزان رشد جذب منابع و ثبت تخلف اداره کل مورد استفاده قرار می گیرد.نمودار گزارش کارمندان شعب

جهت بررسی نمودارهای امتیازات، درصد مشارکت و نوع نظرات مورد استفاده قرار می گیرد.

نمودار مقایسه ای شعب

جهت بررسی درصد مشارکت و مقایسه امتیاز نظرسنجی بر اساس شعب مورد استفاده قرار می گیرد.

نمودار گزارش پیام های هر شعبه

جهت بررسی درصد مشارکت و رشد امتیاز نظرسنجی شعبه بر اساس تاریخ، همچنین مقایسه درصد مشارکت شعبه در رسته های مختلف و درصد مشارکت شعبه نسبت به سایر شعب مورد استفاده قرار می گیرد.

نمودار مقایسه ای واحد ها

جهت مقایسه شعب براساس هر واحد سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

تماس با ما

تلفن تماس
031- 32367507

مراجعه حضوری
اصفهان، خیابان عباس آباد، مقابل کلیسا حضرت لوقا